1. Chức năng Xung quanh (Dự báo giờ)

Người sử dụng nhấn vào thông tin dự báo giờ của từng tuyến để xem chi tiết dự báo giờ cùng với vị trí tuyến đường và trạm dừng trên bản đồ:

2. Chức năng Bản đồ

Người sử dụng theo dõi vị trí các trạm dừng trên bản đồ xung quanh vị trí được định vị

  • Nhấn vào Vị trí các trạm dừng để xem chi tiết thông tin trạm dừng này
  • Tìm kiếm thông tin lộ trình thuộc đoạn đường do người sử dụng chỉ định:

Kết quả hiển thị các lộ trình thuộc đoạn đường đã được chỉ định như sau:

  • Nhấn chọn vào lộ trình bất kỳ để xem nhiều thông tin hơn của lộ trình
  • Nhấn vào từng trạm trên lộ trình, bản đồ hiển thị trạm dừng tương ứng và ngược lại

Xem thông tin mô tả chi tiết của lộ trình: thông tin hiển thị thêm giá vé của từng tuyến của lộ trình.

3. Chức năng Tra cứu

  • Nhấn chọn tuyến bất kỳ để xem chi tiết thông tin tuyến trên bản đồ
  • Nhấn vào bất kỳ trạm nào trên màn hình hoặc 1 trạm bất kỳ trên bản đồ để xem chi tiết thông tin của trạm và các tuyến xe sẽ đi qua trạm này.

4. Chức năng Ghi nhận hành trình

  • Để xem lịch sử hành trình đã di chuyển, người sử dụng vào chức năng Thêm/Nào ta cùng buýt, nhấn vào mục Hành trình của bạn.

Đối với các hành trình chưa gửi lên Trung tâm: người sử dụng có thể gửi lại hoặc xóa các hành trình chưa gửi này.

  • Đối với các hành trình đã gửi lên Trung tâm: người sử dụng có thể theo dõi trạng thái thông tin đã được Trung tâm duyệt hay chưa: