Để tham gia chương trình Nào ta cùng buýt người sử dụng phải nhập "Mã sự kiện, khuyến mãi" trên ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng

Nhập mã sự kiện, khuyến mãi

 • Bước 1: Chọn Sự kiện, khuyến mãi
 • Bước 2: Nhập mã sự kiện do Trung Tâm phát hành
 • Bước 3: Nhấn nút Xác nhận
 • Bước 4: Nhấn nút "Đồng ý" để tham gia sự kiện "Nào ta cùng buýt"
 • Bước 5: Nhấn nút "Đóng" để kết thúc việc kích hoạt sự kiện

Đăng ký thông tin

 • Bước 1: Nhấn nút "Thông tin" để đăng ký thông tin cá nhân.
 • Bước 2: Nhập thông tin cá nhân.
 • Bước 3: Nhấn nút Lưu để lưu thông tin cá nhân.
 • Bước 4: Nhấn vào mục "Nào ta cùng buýt" để chọn phòng ban hoặc đơn vị tham gia sự kiện.
 • Bước 5: Chọn một phòng ban trong danh sách rồi nhấn nút "Cập nhật".
 • Bước 6: Nhấn "Đóng" để kết thúc đăng ký thông tin.

Thực hiện hành trình

 • Nhấn Bắt đầu và xác nhận bắt đầu hành trình trên ứng dụng NTCB ngay khi chuẩn bị lên xe buýt.
 • Thực hiện hành trình, khi chuẩn bị xuống xe buýt, bấm Kết thúc hành trình để ghi nhận 1 hành trình.
 • Tại hộp thoại Xác nhận, bấm Đồng ý để gửi thông tin hành trình về cho Ban Tổ Chức.
 • Người sử dụng có thể xem lại các hành trình đã gửi hoặc chưa gửi, trạng thái hành trình đã được Ban Tổ Chức duyệt hay chưa duyệt ở chức năng: Thêm/Nào ta cùng buýt/Hành trình của bạn.